دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 19:58

«بدبینی نسبت به کشش» Elasticity Pessimism

اصطلاح بدبینی نسبت به کشش را نخستین بار فریتس مکلاپ در مقاله  Machlup, Fritz. 1950. "Elasticity Pessimism in International Trade," Economia Internazionale 3, (Feb), pp. 118-141. برای نشان دادن دیدگاه کسانی بکار برد که معتقد بودند کشش‌های تقاضا برای واردات به حدی اندک هستند که شرط مارشال لرنر نقض خواهد شد.

روزنامه شرق دوشنبه 17 فروردین 1394 نوشته کوتاهی دارد از علی قنبری با عنوان «کاهش ارزش پول، فرصت توسعه صادراتی اقتصاد ایران» 

نویسنده ابتدا نظر مخالفان کاهش ارزش پول ملی را آورده است: 

«برخی بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه وضعیت صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد که شرط مارشال لرنر برای ایران برقرار نیست یعنی، محاسبه مجموع [قدرت مطلق] حساسیت تقاضا و عرضه ارز کمتر از واحد است، به این خاطر بازار ارز در ایران از ثبات نسبی برخوردار نیست. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول که یکی از رایج‌ترین سیاست‌های جهانی برای بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشورهاست و درواقع صادرات آنها را افزایش و واردات آنها را کاهش می‌دهد، در ایران صادق نیست. یعنی وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می‌کند، منجر به هجوم سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش واردات سایر کشورها از ایران نخواهد شد.»

منتشر شده در مجموعه: وبلاگ
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است