نه علم اقتصاد و نه علم سياست هيچ كدام نمي توانند فرايند توسعه اجتماعي مدرن را تبيين كنند. اين واقعيت كه جوامع توسعه يافته هميشه داراي اقتصادها و سياست هاي توسعه يافته بودند حاكي از اين است كه ارتباط بين علم اقتصاد و علم سياست بايد بخش بنيادي از فرآيند توسعه باشد. اين مقاله يك نظريه منسجم از علم اقتصاد و علم سياست را شرح و بسط مي دهد. ما نشان مي دهيم چگونه از 10000 سال قبل, نظم هاي اجتماعي دسترسي محدود شكل گرفت كه قادر به كنترل خشونت، برقراري نظم و امكان توليد بيشتر از طريق تخصص و مبادله بودند. نظم هاي ...

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است