اقتصاد برق: تنظيم و مقررات¬زدايياین کتاب برای هزاران کارشناسی تدوین شده است که در سرتاسر جهان در صنعت برق اشتغال و نیاز به درك عمیق تری نسبت به اصول اقتصادی داشته که زیربنای تغییرات در تنظیم برق و بازارهای نوظهور برق است. بنگاه های عمومی برق در شرف دگرگونی های عمیق می باشند، سیستم های مالكیت دولتی، خصوصی سازی، سیستم های خصوصی تنظیم شده، مقررات زدایی و سیستم های ملی، بین المللی شده اند.

منتشر شده در مجموعه: تالیف و ترجمه کتاب
© 2013-2017 وبسایت شخصی جعفر خیرخواهان. تمامی حقوق محفوظ است